Yahoo Maps

Ngoài tâm không động 
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động 
Ðộng vốn không tâm 
Tâm vốn không động 
Ðộng không lìa tâm 
Tâm chẳng lìa động 
Ðộng là dụng của tâm 
Dụng là cái tâm động

     
Please enter keyword(s) to search for temples, addresses,or names of monks